کانون هواداران منچستر یونایتد-کریس اسمالینگ به صورت دائمی به آس رم پیوست.

پس از ۱۰ سال خدمت در اولدترافورد کریس اسمالینگ منچستر یونایتد را به صورت دائمی ترک کرده و به آس رم پیوست.

ممنون و موفق باشی در ایتالیا , کریس.